Regulamin SHOW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „HAIR M SHOW”

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest M Klub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-501 Warszawa, Bracka 9, NIP: 7010393223

3. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

4. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia na łamach maniewski.pl, a zakończy się w czasie podanym na maniewski.pl.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Dane mogą zostać użyte także do poinformowania Uczestników o produktach i usługach naszych lub naszych partnerów, jednak bez przekazywania im danych Uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Przystępując do konkursu, uczestnicy potwierdzają, że ich prace zawarte w przesłanych zgłoszeniach są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych oraz publikowanie i jej dalsze rozpowszechnianie w dowolnych formach.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu konkursu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

10. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie,
b) wyłaniania zwycięzcy konkursu.

11. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod adres e-mail podany w www.maniewski.pl ( dalej „Witrynie” ) wiadomości e-mail ( dalej „EMAIL” ), w której wpisze podaną na Witrynie treść. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości EMAIL zawierających treści promocyjne. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem tego rodzaju wiadomości może wysłać na adres e-mail show@maniewski.pl wiadomości o treści NIE. Wysłanie tej wiadomości nie jest traktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w konkursie.

NAGRODY

13. Nagrodami w konkursie będą miejsca na widowni charytatywnego fryzjersko-tanecznego show podczas Targów LOOK 23 kwietnia w Poznaniu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

14. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez sms. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

15. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora.

16. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

18. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia danego etapu konkursu, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

19. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora .

20. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

22. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Wpisz swój e-mail