31 maja nasze biuro będzie nieczynne, zapraszamy do kontaktu 3 czerwca

Search
Close this search box.

Regulamin konkursu

Decydując się na udział w konkursie Uczestnik akceptuje poniższy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

2. Podmiotem przeprowadzającym Konkurs jest M KLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa, NIP: 7010393223 (dalej „Organizator”).

3. Zasięg Konkursu
Konkurs odbędzie się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia na stronie Organizatora na Facebooku lub Instagramie, a zakończy się w czasie tam wskazanym.

UCZESTNICY KONKURSU

5. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki Regulaminu.

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z:

a) akceptacją niniejszego Regulaminu,
b) zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
c) potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

DANE OSOBOWE

8. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miejscowość) na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział, lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.

9. Uczestnik w zgłoszeniu konkursowym może wyrazić zgodę na informowanie go o produktach i usługach Organizatora lub jego partnerów. Dane Uczestników nie są przekazywane osobom trzecim.

10. Uczestnik ma prawo wglądu do informacji dotyczących jego danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich zmodyfikowanie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich prac w celach promocyjnych oraz publikowanie i ich dalsze rozpowszechnianie w dowolnych formach.

KOMISJA KONKURSOWA

12. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

13. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) zgłaszanie udziału w konkursie,
b) wyłanianie zwycięzcy konkursu.

14. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego na stronie Organizatora na Instagramie, w którym wpisze podaną na stronie treść. Zgłoszenie niezawierające wymaganej treści jest nieważne.

NAGRODY

15. Nagroda w konkursie zostanie określona na stronie Organizatora na Facebooku lub Instagramie, np.: usługa fryzjerska w salonie Organizatora i/lub zestawy kosmetyków/akcesoriów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

16. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody na stronie Organizatora na Facebooku lub Instagramie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie dodatkowych danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

17. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie przejdzie ona na własność Organizatora.

18. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

20. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia danego etapu Konkursu, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

21. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

22. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.maniewski.pl oraz udostępniany do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.

24. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym, lub utrudniającym jego czytelność, lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner