2 maja nasze biuro będzie nieczynne, zapraszamy do kontaktu 6 maja

Regulamin salonu Maniewski

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Maniewski oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salony Maniewski otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 21:00 i w soboty w godzinach 9:00 – 18:00.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
2.1. Salon Maniewski nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
2.2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

3. Zakup usługi w Salonie Maniewski jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu Maniewski), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Maniewski. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu Maniewski może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Maniewski ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

6. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

7. Promocje i rabaty nie łączą się.

8. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Maniewski, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Za usługi świadczone w Salonie Maniewski można płacić gotówką lub karta płatniczą.

10. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

11. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Maniewski zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.

12. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Maniewski, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.
13.1 Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
13.2 Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.
13.3 Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 3 miesięcy, po których upływie podlegają zniszczeniu.

14. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

15. Wizyty niepotwierdzone do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.

16. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.

17. Na terenie Salonu Maniewski zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

18. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Maniewski niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.
18.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maniewski.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz
opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.
18.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Maniewski zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.
18.3. Salon Maniewski rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

19. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonach Maniewski. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

20. Salon Maniewski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner