31 maja nasze biuro będzie nieczynne, zapraszamy do kontaktu 3 czerwca

Search
Close this search box.

Regulamin sklepu internetowego

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego MANIEWSKI oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady świadczenia i korzystania z usług elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Sklep internetowy MANIEWSKI (dalej zwany „Sklepem internetowym”) dostępny jest pod adresem www.maniewski.pl (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem). Właścicielem Sklepu internetowego jest M KLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej zwany „MANIEWSKI” lub „Sprzedawca”).
3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
a) adres pocztowy: ul. Rydygiera 8, budynek 18, piętro 4, 01-793 Warszawa;
b) adres e-mail: sklep@maniewski.pl; obsługa Sklepu internetowego odpowiada na wiadomości mailowe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30; na wiadomości wysłane w soboty, niedziele lub święta oraz poza ww. godzinami w dni robocze, Sklep internetowy odpowiada następnego dnia roboczego;
c) telefon: +48 502 473 999; połączenia obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 16:30 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora).

§2. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego (Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta);
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360);
3. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną składająca Zamówienie w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną składającą Zamówienie w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej;
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określający zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maniewski.pl (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem), za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8. Sprzedawca – M KLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, pod numerem KRS: 0000474252, NIP: 7010393223, REGON: 146850455, numer rejestrowy BDO: 000563497;
9. Towar – rzecz ruchoma w postaci produktu oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, przeznaczona do sprzedaży na podstawie Umowy sprzedaży;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);
13. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cechy zamawianego Towaru oraz dane Klienta.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.maniewski.pl (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem).
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego przez Klientów;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
4. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, odpowiednio do postanowień §15 ust. 1 Regulaminu.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maniewski.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać na nośniku, lub przechowywać w sposób umożliwiający dostęp do informacji zawartych w Regulaminie w przyszłości. Link do pobrania Regulaminu w formacie .pdf – [link].
6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§4. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep internetowy prowadzi wysyłkową sprzedaż Towarów, w tym w szczególności kosmetyków fryzjerskich, a także innych akcesoriów związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgnacją włosów. Witryna www.maniewski.pl umożliwia składanie Zamówień oraz rezerwacji na Towar wyszczególniony na stronie www.maniewski.pl.

§5. TOWARY

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z Umową sprzedaży, wolnego od wad.
3. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
4. Do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania do Sklepu internetowego, aż do wyczerpania zapasów magazynowych Towarów przeznaczonych do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej.
5. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru lub w inny właściwy dla danego Towaru sposób, w ramach Sklepu internetowego. W przypadku gdy Towar nie posiada określonych cech, właściwości lub funkcji (np. jest zabrudzony, uszkodzony lub jest Towarem outletowym), Sprzedawca w wyraźny sposób poinformuje o tym Klienta przed złożeniem przez niego Zamówienia.
6. Umieszczenie na stronie Sklepu internetowego Towaru z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§6. CENY

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu internetowego www.maniewski.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT).
2. W przypadku objęcia przez Sprzedawcę danego Towaru rabatem lub promocją, cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego uwzględnia udzielony rabat lub promocję.
3. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w złożonym przez siebie Zamówieniu.
4. Podane na stronie Sklepu ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy Towaru do Klienta.
5. W każdym przypadku obniżenia ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

§7. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym www.maniewski.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, z tym, że faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.
2. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wystawiania faktur, podpis Klienta – jako nabywcy Towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, domniemywać się będzie, że zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę, chyba że Klient wskaże jednoznacznie, że składa Zamówienie w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu zapoznania się ze stroną Sklepu internetowego, jak również korzystania ze Sklepu internetowego w celu złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja, jednakże korzystanie w pełni z usług Sklepu internetowego wymaga uprzedniej rejestracji (założenia konta).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje przez podanie: imienia, nazwiska, firmy (w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach konsumenta), NIP (w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach konsumenta), adresu (ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miasta, kraju), adresu e-mail, numeru telefonu, hasła. Pola oznaczone w formularzu jako obowiązkowe są oznaczone „*”.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i o akceptacji jego warunków, zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i o akceptacji Polityki Prywatności Sklepu internetowego oraz wypełnienie wszystkich pól oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5. Zakazane jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich). Zakazane jest również wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy, za które uważane jest w szczególności:
a) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez korzystanie z niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń,
b) podejmowanie działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów.

§9. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zamówienie w sklepie internetowym www.maniewski.pl można złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.maniewski.pl. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17,00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.maniewski.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, również w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające te dane. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu Zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) przewidywanego czasu dostawy.
7. Złożenie Zamówienia możliwe jest po wcześniejszej rejestracji (wybór opcji „Jeżeli masz już konto, Kliknij, aby się zalogować”) albo bez rejestracji. Wypełnienie formularza Zamówienia następuje przez podanie: imienia, nazwiska, firmy (w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach konsumenta), NIP (w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach konsumenta), adresu (ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miasta, kraju), adresu e-mail, numeru telefonu, ewentualnych uwag. Pola oznaczone w formularzu jako obowiązkowe są oznaczone „*”. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i o akceptacji jego warunków, zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i o akceptacji Polityki Prywatności Sklepu internetowego, wypełnienie wszystkich pół formularza Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do niego w wyniku rejestracji albo na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w ust. 1-7 powyżej.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i według prawa polskiego, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z powyższym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, może z niego zrezygnować bądź w całości, bądź tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.
12. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu Towar. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia Umowy sprzedaży; niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej Umowy sprzedaży. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
13. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy sprzedaży trwa do czasu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub do upływu terminów, w których Klient z takiego prawa może skorzystać.

§10. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy – operatora pocztowego (np. firmy kurierskiej, czy firmy realizującej odbiór w punkcie), wybranego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. (kurier DPD, Paczkomaty InPost, wysyłka kurierem za pobraniem).
3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy podane są na stronie: www.maniewski.pl. Koszty dostawy wskazane są także w czasie składania Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą: Kurier DPD 15 zł, Kurier DPD (za pobraniem) 20 zł, Paczkomaty InPost 15 zł
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient przy składaniu Zamówienia wyrazi wolę otrzymania faktury VAT.
5. Przewidywany czas dostawy Towarów wskazany jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” (dostępnej również z poziomu strony prezentującej dany Towar) i jest on uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, przy czym w każdym przypadku termin dostawy do Klienta Towarów objętych Zamówieniem wynosi do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 9 ust. 11 Regulaminu. Na łączny czas oczekiwania przez Klienta na otrzymanie Towarów objętych Zamówieniem składa się czas przygotowania Towarów do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Klientowi tych Towarów pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6. Towary objęte Zamówieniem są wysyłane (przekazywane podmiotowi dostarczającemu przesyłki) przez Sprzedawcę w terminach opisanych w § 11 ust. 3-7 Regulaminu. Do powyższego czasu doliczyć należy czas dostarczenia Towarów do Klienta przez wybranego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (przewidywany czas dostawy jest wskazywany w podsumowaniu Zamówienia).

§11. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) poprzez płatność elektroniczną PayU,
b) płatność przelewem tradycyjnym,
c) płatność podczas odbioru przesyłki – za pobraniem.
3. W przypadku zakupu Towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta oraz Towarów o znacznej wartości, Strony uzgodnią w sposób indywidualny cechy Umowy sprzedaży, takie jak dokładne dane dotyczące Towarów, cenę i sposób jej uregulowania oraz sposób dostawy. W takim przypadku, Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą w tym przedmiocie przed złożeniem Zamówienia.
4. W przypadku wyboru formy „przelew” lub za pośrednictwem PayU, Towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane w Zamówieniu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.
5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie będzie traktowane jako odstąpienie przez Klienta od zawartej Umowy sprzedaży, z tym, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sklepu internetowego.
6. W przypadku wyboru formy „za pobraniem”, Towar będzie wysyłany w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

§12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Umowa sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 12 Regulaminu. Regulacje Ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mają zastosowanie również do Umów sprzedaży zawartych przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta ze Sprzedawcą. Klient będący odpowiednio Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem kosztów opisanych w ust. 6, ust. 10 zdanie drugie oraz ust. 11 poniżej) zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży odbywa się poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być złożone w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@maniewski.pl, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: ul. Rydygiera 8, budynek 18, piętro 4, 01-793 Warszawa. Prawo odstąpienia można również zrealizować poprzez przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany na końcu Regulaminu) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, Klient proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
7. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres, z którego Towar został wysłany.
8. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. W przypadku poniesienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kosztów wysyłki Towaru, koszty te również podlegają zwrotowi. Jeśli jednak Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niże te, których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny,, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnienie świadczenia za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
n) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA ZA WADY TOWARU Z TYTUŁU WAD TOWARU (RĘKOJMIA)

Postanowienia tego paragrafu dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Klienta będącego Konsumentem do dnia 31 grudnia 2022 r.
1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Zgodnie z art. 561(3) Kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
5. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanych Towarów. W celu usprawnienia obsługi reklamacyjnej prosimy również o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego, do którego link podano na końcu Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży z tytułu wad Towaru, prosimy o załączenie formularza odstąpienia, do którego link podano na końcu Regulaminu.
6. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przy czym bieg powyższego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym również terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu rękojmi, reklamacje należy składać na adres ul. Rydygiera 8, budynek 18, piętro 4, 01-793 Warszawa.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument poinformowany zostanie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta żądania wymiany Towaru na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
9. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera lub pracownika operatora pocztowego oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.
10. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne tylko, jeżeli istniały one w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W szczególności odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w wypadku uszkodzeń mechanicznych, wynikających między innymi z nieprawidłowego użytkowania Towaru. Ponadto Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

§13 A. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Postanowienia tego paragrafu dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 r.

1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z zawartą Umową sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży uregulowana jest w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta.
3. W razie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1, może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
a) dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub
b) naprawić Towar, gdy Klient żąda wymiany.
Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy bierze się pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. a-b Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Szczegóły odbioru są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o niezgodności Towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Towaru, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
5. W razie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1, może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 3;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 4;
c) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
7. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest istotna. Nie może on odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru. Jeżeli niezgodność Towaru z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Klient, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od następujących wymogów zgodności z Umową sprzedaży:
a) nadawanie się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występowanie w takiej ilości i posiadanie takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
c) dostarczanie Towaru z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
d) posiadanie takiej samej jakości Towaru jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, oraz odpowiadanie opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
– oraz odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży istniejącą w chwili dostarczenia Towaru i ujawnioną w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, która ujawniła się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniała w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
11. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, reklamacje należy składać na adres: w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@maniewski.pl; za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: ul. Rydygiera 8, budynek 18, piętro 4, 01-793 Warszawa.
12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument poinformowany zostanie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
13. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera lub pracownika operatora pocztowego oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

§14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY WOBEC KLIENTA, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM

W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, a w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – w przypadku Umów sprzedaży bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą takiej osoby fizycznej, gdy z treści tych Umów sprzedaży wynika, że posiadają one dla tej osoby charakter zawodowy, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza stosowanie przepisów dotyczących rękojmi (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego), odpowiedzialność Sprzedawcy i przysługujące Klientowi uprawnienia, w tym uprawnienia prawnokształtujące.

§15. USŁUGI ELEKTRONICZNE. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie internetowej www.maniewski.pl w Polityce Prywatności.
2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:
a) umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) umożliwienie przeglądania materiałów i treści zamieszczonych w Sklepie internetowym;
c) Konto – w przypadku rejestracji;
d) Koszyk;
e) Formularz kontaktowy;
f) Newsletter.
3. Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§15 A. KONTO

1. Usługa Konta to usługa świadczona przez Sprzedawcę, która jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony w celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego.
2. Szczegółowe zasady założenia Konta opisane są w § 8 Regulaminu.
3. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez Klienta do Konta (za pomocą przeglądarki);
b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
4. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie.
5. Umowa o świadczenie usług Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji, wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta.
6. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@maniewski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rydygiera 8, budynek 18, piętro 4, 01-793 Warszawa.

§15 B. KOSZYK

1. Usługa Koszyka to usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą odpowiedniej podstrony Sklepu internetowego, pozwalająca Klientom na wybranie Towarów w celu złożenia Zamówienia.
2. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie i ma ona charakter jednorazowy obejmujący czas, w jakim w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Towary. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka. Usługa Koszyka ulega zakończeniu z chwilą dokonania złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą.

§15 C. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Usługa Formularza kontaktowego to usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą odpowiedniej podstrony Sklepu internetowego, pozwalająca Klientom i innym użytkownikom Sklepu internetowego na przesłanie do Sprzedawcy wiadomości.
2. Usługa Formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie. Korzystanie z usługi Formularza kontaktowego rozpoczyna się z momentem wejścia na odpowiednią podstronę Sklepu internetowego i polega na uzupełnieniu danych w formularzu kontaktowym (imienia oraz adresu e-mail oraz treści zapytania) oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”.

§15 D. NEWSLETTER

1. Usługa Newslettera to usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej e-mail, która jest świadczona nieodpłatnie, pozwalająca użytkownikom Sklepu internetowego na otrzymanie automatycznych informacji handlowych o proponowanych przez Sprzedawcę lub partnerów Sprzedawcy produktach, nowościach i dostępnych promocjach.
2. Użytkownik Sklepu internetowego może skorzystać z usługi Newslettera poprzez podanie w oknie wyświetlającym się na stronie Sklepu internetowego oraz dostępnym w zakładce „Newsletter” imienia oraz adresu e-mail, właściwego do otrzymywania Newslettera, zaznaczenie checkboxa – oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu otrzymywania Newslettera na podany adres e-mail, o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także o zapisaniu się do Newslettera, żeby otrzymywać informacje handlowe o wybranych produktach, nowościach i dostępnych promocjach – oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”.
3. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik Sklepu internetowego może w każdej chwili i bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Aby tego dokonać, należy przesłać do Sprzedawcy żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@maniewski.pl lub kliknąć w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym wydaniu Newslettera (w wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika w ramach usługi Newslettera), lub kliknąć w odpowiedni przycisk na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter”.
4. Jeśli w ramach zapisania się do usługi Newslettera, Klient otrzymuje od Sprzedawcy jakiekolwiek treści cyfrowe takie jak np. e-book, zastosowanie znajdą postanowienia poniższych ustępów.
5. Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem zapisu do usługi Newsletter, zgodnie z ust. 2 powyżej.
6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty w zamian za dostarczenie Treści Cyfrowych. Opłatą, którą Klient uiszcza za dostarczenie Treści Cyfrowych są jego dane osobowe oraz zgoda na subskrypcję newslettera.
7. Obowiązkiem Klienta, który chce zawrzeć umowę jest wskazanie prawidłowych i aktualnych danych wymaganych w formularzu zapisu do usługi Newslettera np. adresu e-mail. Podanie wszelkich danych przy zapisie do usługi Newslettera jest dobrowolne.
8. Z chwilą zapisu do usługi Newslettera, w sposób określony powyżej dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
9. Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku zapisu do usługi Newslettera lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie Treści Cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do złożenia reklamacji Treści Cyfrowych na zasadach opisanych poniżej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów, które nie posiadają statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest wyłączona.
11. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych zgodnych z treścią zawartej umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Sprzedawca odpowiada za zgodność Treści Cyfrowych z umową. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową istniejący w chwili ich dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. W razie braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przysługują uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumenta. W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z umową o ich dostarczenie, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych. Jeśli okaże się to niemożliwym, lub wymagać będzie nadmiernych kosztów, Klient ma prawo od umowy odstąpić. Nadto, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, gdy Sprzedawcy nie udało się dostarczyć Treści Cyfrowych w sposób zgodny z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki, o której mowa powyżej, gdy starania Sprzedawcy nie doprowadziły do dostarczenia Treści Cyfrowych zgodnych z umową o ich dostarczenie, gdy brak zgodności Treści Cyfrowych jest tak istotny, że za bezcelowe uznać należy zobowiązywanie Sprzedawcy do ich naprawy lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie uda mu się doprowadzić Treści Cyfrowych do stanu zgodne z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
12. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści Cyfrowych. Regulacje niniejszego ustępu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone Sprzedawcy w dowolny sposób. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
14. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, usunąć dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz subskrypcji newslettera.
15. Sprzedawca posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.
16. Podanie danych osobowych przez Klienta przy zapisie do usługi Newslettera jest niezbędne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy. Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie określa Polityka Prywatności.

§16. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Celem umożliwienia wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, prosimy o niezwłoczne informowanie Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Rydygiera 8, budynek 18, piętro 4, 01-793 Warszawa, mailowo pod adres: sklep@maniewski.pl lub przy użyciu Formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o przyczynach opóźnienia.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu, Sklepu internetowego spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną użytkownika Sklepu internetowego.

§17. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KOD RABATOWY”

1. Akcja Promocyjna „Kod rabatowy” umożliwia Klientom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na newsletter zgodnie z postanowieniami § 15 D Regulaminu, skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:
1.a) indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
1.b) datę ważności;
1.c) informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;
1.d) wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach (kod procentowy).
2. Kod rabatowy procentowy upoważnia do zakupu Produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie z rabatem zamieszczonym na kuponie.
3. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie Produkty zamieszczone w Koszyku.
4. Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w Sklepie.
5. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie.
6. Kody rabatowe nie łączą się. Klient podczas jednej transakcji może skorzystać wyłącznie z jednego kodu rabatowego. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami procentowymi, udzielanymi przez Sprzedawcę.
9. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej Produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
10. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.
11. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną, ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa.
12. Produkty, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
13. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości Produktów widniejących na rachunku/fakturze.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie.

§18. OPINIE O PRODUKTACH

1. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie są weryfikowane. Sklep pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.
2. Użytkownikowi Sklepu może zostać udostępniona opcja dodawania komentarzy pod różnymi treściami dostępnymi w Sklepie. W tym celu użytkownik Sklepu musi podać swoje oznaczenie oraz swój adres e-mail.
3. Przekazanie przez użytkownika Sklepu komentarza do zamieszczenia w Sklepie poprzez użycie istniejącej funkcjonalności Sklepu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika Sklepu zgody na udostępnienie takiego komentarza w Sklepie oraz udzieleniem Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na udostępnienie takiego komentarza w Sklepie, obejmującej wszystkie pola eksploatacji niezbędne do takiego udostępnienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w zakresie udostępnienia w Sklepie komentarzy użytkowników Sklepu, terminu ich udostępnienia oraz okresu, przez który pozostaną one udostępnione w Sklepie. Sprzedawca nie posiada jednak obowiązku kontrolowania i weryfikacji komentarzy.
5. Sprzedawca jest uprawniony do udostępnienia komentarza użytkownika Sklepu w ramach Sklepu wyłącznie bez wprowadzenia w nich zmian.
6. Jeśli Sprzedawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze komentarza użytkownika Sklepu, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
7. Jeśli Sprzedawca uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze komentarza użytkownika Sklepu, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia użytkownika, który dodał komentarz o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Sklepie lub przekazywanie za jego pośrednictwem treści sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Sklep lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Konsumentowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży – w tym celu należy złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą – w tym celu należy złożyć wniosek o mediację,
3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 literze a i b powyżej dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta podany podczas zakładania Konta, zawierającej załączoną nową treść Regulaminu. Klient uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w wyniku zmian Regulaminu poprzez złożenie Sprzedawcy wyraźnego oświadczenia o takiej rezygnacji. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia konta Klienta, który oświadczenie takie złożył. W przypadku gdy Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania usług Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informacje o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.
7. W przypadku naruszania przez użytkownika zarejestrowanego w Sklepie internetowym postanowień Regulaminu, Sprzedawca uprawniony jest, wedle swojego wyboru, do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej utrzymania Konta lub do zawieszenia świadczenia takich usług przez okres przez siebie wybrany. O wypowiedzeniu lub zawieszeniu Sprzedawca poinformuje użytkownika zarejestrowanego w Sklepie internetowym za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2023r.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§20. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest M KLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

Sklep Maniewski

Jeżeli znasz już regulamin naszego sklepu, to jest to idealny czas na bezpieczne zakupy!